System DKP

Go down

System DKP

Pisanie by Dzik on Wto Lis 15, 2011 6:10 pm

Punkty DKP (Dragon Kill Points), są przyznawane każdemu z członków raidu, za stawienie się na czas, jak i ubicie bosa. W momencie wygrania itemu przez daną osobę, traci ona ilość postawionego DKP. Licytacja odbywa się na zasadzie "bid"ów. Oznacza to, iż Raid Leader pokazuje dany item na /rw i każda z chętnych osób zobligowana jest do jednorazowego zalicytowania tegoż itemu whispując liczbę DKP do Leadera Raidu, mając na uwadze jego cenę minimalna , jak i stan konta. Liczba punktów postawionych DKP nie może przekraczać obecnego stanu konta. Licytacja trwa 20 sec, czas odliczany jest przez Raid Leader'a ( poprzez program, lagi innych osób, dc itd. Nie mają wpływu na BIDY dostaje ta osoba która wygra ).


Podczas licytacji mogą zajść 2 sytuacje:

1. Gdy damy największą ilość punktów - w tym momencie cena itemu wynosi drugi najwyższy bid +1
2. Gdy damy taka sama ilość DKP jak pozostali - w takim wypadku ma miejsce roll, wygrywa najwyższy, a zwycięscy odejmowana jest dana ilość DKP.

Cennik DKP:
Za przyjście na raid: +20(40).
Za zakończenie raidu: +20(40)
Za zabicie nowego bossa: (zależy od RL).
Za zabicie Bossa na farmie T4: +20
Za zabicie Bossa na farmie T5: +30
Za zabicie Bossa na farmie T6 (SWP): +50

W momencie głupich wipów Raid Lider odejmuje dkp zgodnie z jego oceną.

Minimalne ceny:
Minimalna cena tokenu T5 : 40 dkp
Minimalna cena tokenu T6 : 80 dkp
Minimalna cena Broni/off hand T5: 50 dkp
Minimalna cena Broni/off hand T6: 100 dkp
Minimalna Cena Trinket/Ring/Neck T5: 50 dkp
Minimalna Cena Trinket/Ring/Neck T6: 100 dkp
Minimalna Cena itemów T5: 30 dkp
Minimalna Cena itemów T6: 60 dkp

Kary wymierzane są zgodnie z mniemaniem Raid Lidera, MCL.
Najdotkliwsza kara: brak możliwości bidowania itemu.


Raid Leader kończy oficialnie raid po rozdaniu DKP, jeżeli osoba opuści raid przed rozdaniem DKP nie ma prawa rościć pretensji odnośnie utraconych punktów DKP.

System bidowania:
system bidowania polega na wpisaniu do Raid lidera na /w

!bid [kwota stawki], na co idzie dany item (main, offspec, alt)

czyli :
Raid lider informuje na RW:
/rw [item] Min 45 dkp start:(20 sek na bid)

/w Dzikusek !bid 80, main - Silk
/w Dziksuek !bid 55, main - Angeluziel
wynik bidu :

Silk za 56 dkp, ponieważ item otrzymujemy za podanie najwyższego bidu, ale płacimy za niego stawkę która była niżej +1 pkt.

Jeżeli zaistnieje przypadek ze jedna osoba będzie bidowała otrzymuje ona item za minimum stawki +1 pkt.

Bid jak i /roll następuje przy hierarchii : Main(main spec)->Alt/off spec/Novitius

Także, nie ma brać udziału w licytacji bez minimalnego wymaganego DKP


Wpisujac do Dzikusek !dkp rowniez mozesz sprawdzic stan aktualny twoich pkt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DKP Points (Dragon Kill Points), are awarded to each of the members of the raid, for appear for a time and killing boss. At the time of winning item by the individual, it loses the amount of DKP posed. Bidding is done on a "bid" s. This means that the Raid Leader shows the item on /rw, and each willing person is obliged to single bid item whisping this number of DKP to the raid Leader, whereas the minimum price, whereas the minimum price, as well as your account balance. DKP set points shall not exceed the current account balance. Bidding lasts for 20 sec, the time is counted by the Raid Leader'a (through the program, others lag, dc, etc. They do not affect that person gets Bid who wins).


During the bidding can get two situations:

1. When we give the most points - at this point itemu price is the second highest bid +1

2. When we give the same amount of DKP as the others - in this case there is roll, wins the highest, and the winner is subtracted from the quantity of DKP.


Price-list DKP:

With the coming of the raid: +20(40).
The end of raid: +20(40).
For killing a new boss: (Depends of RL)
For killing a boss on farm T5: +20
For killing a boss on farm T6: +30
For killing a boss on farm T6 (SWP): +50

At the time of stupid wipes subtracted DKP Raid Leader in accordance with its assessment.


The minimum prices:

The minimum price of Token T5: 40 dkp
The minimum price of Token T6: 80 dkp
The minimum price of Weapon/off hand T5: 50 dkp
The minimum price of Weapon/off hand T6: 100 dkp
The minimum price of Trinket/Ring/Neck T5: 50 dkp
The minimum price of Trinket/Ring/Neck T6: 100 dkp
The minimum price of T5 items: 30 dkp
The minimum price of T6 items: 60 dkp


Punishment in accordance with the conceits Raid Leader, MCL.
Most severe punishment: the inability to bidding item.


Raid Leader officially ends after the deal DKP raid, if the person leaves the raid DKP before the hand has no right to pretend for DKP points lost.


Bidding system:

Bidding system is to type in the Raid leader /w
!bid [bid amount], which follows a given item

so

Raid leader tells the RW
/rw [item] Min 45 dkp start:(20 sek na bid)

/w Dzikusek !bid 80, main - Silk
/w Dziksuek !bid 55, main - Angeluziel

Silk for 56 DKP because the item we receive for providing the highest bid, but we pay for it which was below the rate of one point.

If there is a case of a person who receives it will bid item for the minimum rate of one point +1

Bid and / roll follows the hierarchy: Main (main spec) -> Alt / off spec / Novitius

Also, not to participate in the auction without the required minimum DKP

Typing for Dzikusek !DKP also you can check the current status of your points.
avatar
Dzik
Oficer

Liczba postów : 615
Skąd : Puck

http://www.google.pl

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach